Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fodmapdietist

Bedrijf: Fodmap Foodies

E-mailadres: info@fodmapfoodies.nl

KvK-nummer: 67976808

Btw-nr: NL857250164B01

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van tickets nascholing en cursussen door Fodmap Foodies welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop met domeinnaam fodmapdietist.nl tussen Fodmap Foodies en wederpartij.
  1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Fodmap Foodies gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
  1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Fodmap Foodies deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
  1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
  1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over koop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Fodmap Foodies met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is.
  1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  1.8 Indien Fodmap Foodies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fodmap Foodies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. Aanbod en aanvaarding
  2.1 Alle aanbiedingen door of namens Fodmap Foodies op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt of zolang volgens aangegeven datum op de website.
  2.2 Fodmap Foodies is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Fodmap Foodies heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
  2.3 Fodmap Foodies kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Fodmap Foodies, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
  2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Fodmap Foodies te zijn aanvaard indien en zodra Fodmap Foodies dit schriftelijk heeft bevestigd.
  2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Fodmap Foodies aanvaard indien hij op de website van Fodmap Foodies.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
  2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Fodmap Foodies een digitale orderbevestiging.
 1. Prijs 
  3.1 Fodmap Foodies hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
 1. Betaling
  4.1 Betaling dient steeds direct te geschieden op een door Fodmap Foodies aan te geven wijze (IDEAL, PayPal, factuur) in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fodmap Foodies aangegeven.
  4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4.3 Fodmap Foodies heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4.4 Fodmap Foodies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fodmap Foodies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  4.6 Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Fodmap Foodies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 2.  Controle en klachten 
  5.1 Alle klachten dienen Fodmap Foodies binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na betaling tickets, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
  5.2 Klachten kunnen worden gericht aan het postadres van Fodmap Foodies, zijnde: Krab 15, 2221 KV Katwijjk
 3. Bedenktijd & ontbinding
  6.1 Wederpartij heeft gedurende 14 dagen na de ontvangst van de aankoop (bijvoorbeeld tickets) het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Fodmap Foodies zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde volledige bedrag teruggeven.
  6.2 Wederpartij heeft tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang evenement het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Fodmap Foodies zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde volledige bedrag teruggeven.
  6.3 Indien wederpartij de koop wil ontbinden tussen 14 dagen en 30 dagen voor aanvang van het evenement, heeft wederpartij recht op een teruggave van 75% van het haar betaalde bedrag na indienen van een strekkende schriftelijke verklaring.
  6.4 Indien wederpartij de koop wil ontbinden binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement, heeft wederpartij geen recht op een teruggave van het door haar betaalde bedrag. Enkele uitzonderingen nagelaten, na overleg met wederpartij en beslissing door Fodmap Foodies.
 4. Partiële nietigheid, Afstand
  7.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.
 5. Aansprakelijkheid Fodmap Foodies
  Fodmap Foodies is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Fodmap Foodies sprake is van opzet of grove schuld
 6. Toepasselijk recht en geschillen
  9.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Fodmap Foodies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd 05 oktober 2017.